top of page

O nás

Slovensko- Austrálska obchodná komora bola založená v roku 2003 a svoje sídlo má v centre hlavného mesta Slovenska. Komora má takisto svoje stále zastúpenie v Sydney. Komora má členov a konzultantov na rôznych pozíciach pracujúcich v obidvoch krajinách.

Máj 2004 sa stal medzníkom v ďalšom vývoji Európy. Desať nových členských krajín vrátane Slovenska sa stalo súčasťou EÚ a zväčšilo tak rozsah trhu na 450 miliónov potencionálnych zákazníkov.

Centrálna pozícia Slovenska v EÚ, prístup k nečlenským krajinám, dobrá a stále sa rozvíjajúca infraštruktúra a vysoko kvalifikovaná pracovná sila robia zo Slovenska jedno z najlepších miest na investovanie a rozvoj spolupráce.

Slovensko je vynikajúcou príležitosťou pre spoločnosti, ktoré chcú expandovať. Je to vstupná brána do EÚ s dobrým cestným, železničným a leteckým spojením, novými stavbami, cestami a ešte stále výhodnou pracovnou silou. Za posledné roky investovali na Slovensku také spoločnosti ako Peugeot – Citroen, VW, Kia,Whirpool, Siemens atď. Obchodná výmena medzi oboma krajinami je na nízkej úrovni, odvíjajúc sa hlavne od dovozu austráskej vlny a koží, prípadne vývozu chemických produktov, skla a pneumatík. Veľkú časť vývozu tvoria produkty automotive. Veľký potenciál sa skrýva aj v oblasti turizmu, kde má Slovensko i Austrália čo ponúknuť.

Slovensko- Austrálska obchodná komora bude pomáhať slovenským spoločnostiam exportovať/ importovať z a do Austrálie. Budeme slúžiť ako prvotní konzultanti pre austrálske spoločnosti, ktoré budú hľadať miesto na investovanie, partnera pre spoločný podnik, alebo budu chcieť otvoriť na Slovensku svoje podnikanie. Aktívne budeme podporovať firmy venujúce sa vzdelávaniu a sprostredkovaniu štúdia v Austrálii.

Naše motto

„ Slovensko je veľmi hodnotný trh a vynikajúca príležitosť na investovanie“

Austrália, ekonomika a perspektívy

Austrália je 12. najväčšou svetovou ekonomikou, dôležitým regionálnym finančným centrom a významným producentom nerastných surovín. Vďaka rozsiahlym ekonomickým reformám v 80. Rokoch a väzbami s dynamicky rozvíjajúcimi sa ázijskými trhmi má Austrália vyspelé, medzinárodne konkurencieschopné, moderné trhové hospodárstvo, ktorému dominuje sektor služieb (70 %), ťažobný priemysel a poľnohospodárska výroba. HDP na obyvateľa každoročne rastie, v roku 2014 dosiahol 67,5 tis. USD. Kúpna sila obyvateľstva, firiem a štátneho sektoru je vysoká, čo Austráliu robí zaujímavým obchodným partnerom.

Z pohľadu SR možno považovať za perspektívne spoluprácu v oblasti energetiky (vláda finančne podporuje inštaláciu malých energetických systémov z eolitických, solárnych a vodných zdrojov s certifikátom STC), strojárstva (železničná doprava, stavebná technika, poľnohospodárske stroje), ťažobného priemyslu (čerpadlá, triedenie a spracovanie materiálu, technológie povrchovej ťažby), elektrotechnický priemysel (stroje a zariadenia a súčasti domácich spotrebičov), zdravotníctvo (zdravotnícke a farmaceutické pomôcky a zariadenia), IT, ICT, veda a výskum (systém podpory inovácií na projekty v Austrálii) a finančný sektor.

Národné hospodárstvo v roku 2014 rástlo o 2,3 % a dosiahlo 1,53 bil. USD. Rast HDP v roku 2015 bude negatívne ovplyvnený vysokou nezamestnanosťou, poklesom investícií do ťažobného sektora a pokles v čínskom stavebnom sektore. Predpokladá sa že dosiahne okolo 3 % HDP. Inflácia medziročne rástla o 1,7 %, Index spotrebiteľských cien je na úrovni 106,6 bodov. Nezamestnanosť dosahuje 6,3 % aktívneho obyvateľstva. Austrália na silný, dobre kapitalizovaný finančný systém, AUD je 5. najviac obchodovanou menou na svete. Hodnota devízových rezerv dosahuje 49,2 mld. USD. Deficit verejných financií dosiahol 2,5 % HDP, celkový verejný dlh je na úrovni 35,2 % HDP.

Medzinárodný obchod Austrálie v roku 2014 dosiahol 669,2 mld. AUD, čo predstavuje nárast o 1,7 % a vytvoril pasívne saldo obchodnej bilancie vo výške 6,9 mld. AUD. Export v roku 2014 rástol o 9,5 % (samotný objem rástol o 5,8 %) a dosiahol 331,2 mld. AUD. Najviac vyvážanými produktmi boli železná ruda (22,6 %), uhlie (12,1 %) a zemný plyn (4,9 %), vzdelávací cestovný ruch ( %), zahraničný cestovný ruch ( %). Najväčším exportným trhom bola Čína (36,7 %), Japonsko (18,0 %), ostatná Ázia (28,3 %) a Európa (5,5 %). Import v roku 2014 dosiahol 338 mld. AUD. Najviac dovážanými produktmi boli cestovný ruch (7,5 %), ropa (6,4 %), ropné deriváty (5,7 %), osobné automobily (5,3 %) a dopravné služby (2,3 %). Najväčšími dovoznými partnermi boli Čína (19,9 %), Japonsko (7,2 %), ostatná Ázia (29,6 %), EÚ (20,5 %) a USA (11,1 %).

Austrália na svojom území registruje investície so zahraničným kapitálom vo výške 2,5 bil. AUD, opačným smerom austrálske investície vo svete dosahujú 1,6 bil. AUD. Kumulatívne najviac PZI v Austrálii pochádza z USA (23,7 %), UK (13,8 %), ostatné krajiny EÚ (11,0 %) a Japonsko (10,0 %). Investície smerovali najmä do ťažobného priemyslu (36,6 %), spracovateľského priemyslu (14,1 %) a finančného sektora (11,2 %). Príjem PZI v roku 2013 dosiahol hodnotu 91,3 mld. AUD. Austrália v roku 2013 bola 12. najväčší prijímateľ a 14. poskytovateľ PZI na svete.

Cestovný ruch parí medzi významné odvetvia národného hospodárstva, na HDP sa v roku 2014 podieľal takmer 3 %. Austráliu aj napriek posilňujúcemu kurzu AUD v roku 2014 navštívilo 6,6 mil. zahraničných turistov, ktorí vygenerovali príjmy v objeme 30,1 mld. USD, príjmy z domáceho turizmu dosiahli 50,3 mld. USD. Celkové príjmy z cestovného ruchu v roku 2014 dosiahli 83,4 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o 7,6 % a historicky najvyššiu hodnotu. Najviac zahraničných turistov pochádzalo z Ázie (53 %).

Vzájomná obchodná výmena nie je veľmi rozvinutá a v roku 2014 dosiahla 276,6 mil. EUR, v ostatných rokoch však stabilne vykazuje mierny rast a vytvára aktívne saldo obchodnej bilancie. Vo vývoze, ktorý v roku 2014 dosiahol 245,6 mil. EUR dominuje automobilový priemysel s 85 % podielom a stroje, prístroje a mechanické zariadenia (5 %). Z Austrálie dovážame najmä kože (80 %) a ovocie a orechy (5 %). Import z Austrálie v roku 2014 dosiahol 31 mil. EUR.

Austrálske hospodárstvo momentálne prechádza významnými zmenami. Obrovský boom v ťažobnom priemysle, ktorý bol najvýznamnejším zdrojom celkového rastu za uplynulých 10 rokov sa skončil. V tejto súvislosti síce poklesnú investície, aj aktivity stavebného sektora, očakáva sa však oslabenie AUD, čo posilní obchod, produkciu a turizmus. Nízka cena ropy a klesajúca cena surovín síce bude mať negatívny dopad na ťažobný sektor, ale s tým bude spojený nárast dopytu zo strany net importérov (všetci hlavní obchodní partneri Austrálie, najmä CN, JP, KR). Dochádza k hlbšej integrácii s ázijskými krajinami, čo ovplyvňuje austrálsky výrobný sektor. Automobilová výroba bude v rokoch 2016 a 2017 z dôvodu nízkej konkurencieschopnosti pozastavená. AU je prakticky už teraz závislá na dovoze elektroniky. Starnúca populácia má za následok zmenu v štruktúre regulovaného finančného sektora. Prechod na bezpečnejšie investície vytvorí dopyt po zahraničnom (drahšom) kapitále v strednodobom horizonte. Podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe EE by do roku 2020 mal narásť zo súčasných 5 % na 20 %.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí SR

bottom of page