top of page

Členmi Komory môžu byť fyzické i právnické osoby s pôsobiskom na území Slovenskej republiky alebo Austrálie.

 

A. Forma členstva

Predpokladom na prijatie do Komory a následné členstvo v nej je bezúhonnosť a dobrá povesť.

 

    1. Členovia, ktorí založili Komoru

        Táto forma členstva je pre tých, ktorí založili Komoru. Sú to tí členovia, ktorí založili združenie a schválili prvé znenie jej Stanov.

 

    2. Riadni členovia

        Fyzické osoby, obchodné spoločnosti, fyzické osoby - podnikatelia, iné právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

 

    3. Čestní členovia

        Právnické a fyzické osoby, ktorým bolo udelené členstvo v Komore pre zásluhy na plnení cieľov Komory. Čestní členovia nie sú           povinní platiť členské príspevky a nemajú právo byť členmi v orgánoch Komory. Nemajú právo hlasovať.

 

B. Nadobudnutie členstva

Členstvo v Komore je podmienené zaslaním prihlášky. Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie.Uchádzač sa stáva členom Komory v deň zaplatenia členského príspevku.

Členovia

bottom of page